INLEIDING

De Websitebeheerder, met inbegrip van dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Website” of “Websitebeheerder” of “wij” of “ons” of “onze”) verstrekt de informatie op deze website of op pagina’s die deel uitmaken van de website (“website”) aan bezoekers (“bezoekers”) (hierna gezamenlijk “u” of “uw”) in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vervat in deze algemene websitevoorwaarden, het privacybeleid en andere relevante voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen die mogelijk van toepassing zijn op een specifiek gedeelte of module van deze website.

INFORMATIE OVER DE WEBSITE

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om de informatie op deze website bij te werken, geeft noch de Websitebeheerder noch een derde of een gegevens- of inhoudaanbieder verklaringen of garanties, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend gesteld door de wet of andere regelgeving, aangaande de volgorde, juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van informatie, meningen, informatie over aandelenprijzen, onderzoeksinformatie, gegevens en/of inhoud op de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie die mogelijk wordt verschaft door derden of gegevens- of inhoudaanbieders) (“informatie”) en is die op geen enkele wijze gebonden aan welke informatie dan ook op de website. De Websitebeheerder behoudt zich het recht voor op om het even welk moment ieder aspect of iedere functie van deze website zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Geen informatie mag worden uitgelegd als een advies; de informatie wordt louter ter informatie aangeboden en ze is niet bedoeld voor handelsdoeleinden. U en uw bedrijf vertrouwen op eigen risico op de informatie op deze website. Indien u een fout of weglating ontdekt op deze site, gelieve ons dan daarvan op de hoogte te brengen.

HANDELSMERKEN

De handelsmerken, namen, logo’s en dienstmerken (gezamenlijk “handelsmerken”) die op deze website worden weergegeven, zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van de Websitebeheerder. Niets op deze website mag worden uitgelegd als verlening van om het even welke vergunning of welk recht om een handelsmerk te gebruiken zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Websitebeheerder.

EXTERNE LINKS

Voor uw gemak kunnen externe links worden aangeboden, maar die vallen buiten de invloed van de Websitebeheerder en er wordt geen enkele verklaring gedaan aangaande hun inhoud. Als u externe links of de inhoud ervan gebruikt of erop vertrouwt, doet u dat op eigen risico. Wanneer u externe links bezoekt, dient u de algemene voorwaarden van die externe website te raadplegen. Er mogen geen hypertekstkoppelingen naar deze website worden ingesteld vanaf een website die door u of iemand anders wordt beheerd zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Websitebeheerder. Gelieve contact met ons op te nemen indien u naar deze website wilt linken of ons om een link naar uw website wenst te verzoeken.

PUBLIEKE FORA EN GEBRUIKERSBIJDRAGEN

De Websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door u wordt geplaatst op de publieke gedeelten (waaronder bulletinboards, gehoste pagina’s, chatrooms of welk ander publiek gedeelte dan ook dat op de website te vinden is. Geen enkel materiaal (hetzij door u of door een andere gebruiker geplaatst) wordt onderschreven, herzien of goedgekeurd door de Websitebeheerder. De Websitebeheerder behoudt zich het recht voor alle materialen die door u worden toegevoegd aan of geplaatst in de publieke gedeelten te verwijderen, zonder kennisgeving aan u, als hij gewaarwordt en vaststelt, geheel naar eigen goeddunken, dat u of dat de waarschijnlijkheid bestaat dat u zich schuldig maakt aan, onder andere, het –
  • belasteren, beledigen, pesten, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de rechten van andere gebruikers of derden;
  • publiceren, plaatsen, verdelen of verspreiden van materiaal dat of informatie die lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig is;
  • plaatsen of uploaden van bestanden die virussen bevatten, beschadigde bestanden of andere gelijkaardige software of programma’s die de werking van het computersysteem en/of netwerk van de Websitebeheerder en/of een derde kunnen schaden;
  • schenden van auteursrechten, handelsmerken, andere toepasselijke Britse of internationale wetgeving of intellectuele-eigendomsrechten van de Websitebeheerder of een andere derde;
  • toevoegen van inhoud die marketing- of promotiemateriaal bevat dat bedoeld is om aan te zetten tot zakendoen.

GEBRUIKSDOEL

U gaat er voorts mee akkoord de website niet te gebruiken om berichten of materiaal te verzenden of te plaatsen die onwettig, intimiderend, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, schadelijk, vulgair, obsceen, seksueel getint, kwetsend voor mensen van andere rassen, aanstootgevend, of pornografisch zijn, dan wel strijdig zijn met toepasselijke wetgeving en u vrijwaart de Websitebeheerder hierbij tegen alle verlies, schuld, schade of kosten van welke aard dan ook waar de Websitebeheerder of iedere derde mee kan worden geconfronteerd en die hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door of te wijten zijn aan uw gebruik van de website om dergelijke berichten of dergelijk materiaal te verzenden of te plaatsen.

GARANTIES

De Websitebeheerder geeft geen garanties of verklaringen (hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend gesteld door de wet of andere regelgeving) met betrekking tot de website, de informatie op de website, uw persoonlijke gegevens of die van uw onderneming of materiaal en informatie verzonden via ons systeem.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

De Websitebeheerder is niet verantwoordelijk en wijst alle aansprakelijkheid af voor alle verlies, schuld, schade (hetzij rechtstreekse, onrechtstreekse of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook waarmee u of een derde (met inbegrip van uw onderneming) geconfronteerd kan worden, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van of te wijten kunnen zijn aan uw toegang tot en gebruik van de website, informatie op de website, uw persoonlijke gegevens of die van uw onderneming of materiaal en informatie verzonden via ons systeem. In het bijzonder is noch de Websitebeheerder, noch een derde of een gegevens- of inhoudaanbieder op welke wijze dan ook aansprakelijk tegenover u of om het even welke andere persoon, firma of vennootschap voor verlies, schuld, schade (hetzij rechtstreekse of gevolgschade), persoonlijk letsel of kosten van welke aard dan ook die het gevolg zijn van vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten in of weglating van informatie over aandelenprijzen of de verzending daarvan, of stappen die worden genomen op basis of naar aanleiding daarvan of het niet uitvoeren, onderbreken of stopzetten ervan.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

De Websitebeheerder geeft geen enkele garantie of verklaring dat de informatie op de website geschikt is voor gebruik in welk rechtsgebied dan ook (behalve Groot-Brittannië). Door zich toegang te verschaffen tot de website, garandeert en verklaart u aan de Websitebeheerder dat u wettelijk gerechtigd bent dat te doen en gebruik te maken van de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld.

ALGEMEEN

VIERHOEKENBEDING.

Deze algemene websitevoorwaarden vormen de enige vaststelling van de overeenkomst tussen u en de Websitebeheerder betreffende uw gebruik van de website. Noch u, noch de Websitebeheerder is gebonden aan een uitdrukkelijke of stilzwijgende verklaring, garantie, belofte of dergelijke die niet in dit document is opgenomen. Tenzij specifiek anders vermeld, hebben deze algemene websitevoorwaarden voorrang op en vervangen ze alle voorafgaande toezeggingen, verbintenissen of verklaringen, hetzij schriftelijk of mondeling, tussen u en de Websitebeheerder betreffende uw gebruik van de website.

WIJZIGING

De Websitebeheerder kan te allen tijde alle relevante voorwaarden, beleidsdocumenten of kennisgevingen aanpassen. U erkent dat u, door de website periodiek te bezoeken, gebonden wordt aan de actuele versie van de relevante voorwaarden (de “actuele versie”) en, tenzij anders vermeld in de actuele versie, dat de actuele versie voorrang heeft op alle voorgaande versies. U bent verantwoordelijk voor het nalezen van de actuele versie telkens als u de website bezoekt.

STRIJDIGHEID.

Indien de bepalingen van deze algemene websitevoorwaarden strijdig of tegenstrijdig blijken met andere toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten of kennisgevingen, primeren de andere toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten of kennisgevingen die specifiek verband houden met een bepaald gedeelte of module van de website ten aanzien van uw gebruik van het gedeelte of de module van de website in kwestie.

AFSTAND.

Geen toegeving die of uitstel dat u of de Websitebeheerder aan de andere kan doen of verlenen, zal een afstanddoening of, hetzij door uitsluiting of anderszins, een beperking inhouden van de bestaande of toekomstige rechten van de verlener in het kader van dit document, behalve ingeval of voor zover de verlener een schriftelijk document heeft ondertekend waarin deze rechten uitdrukkelijk worden beperkt of er uitdrukkelijk afstand van wordt gedaan.

CESSIE.

De Websitebeheerder is gerechtigd alle rechten en verplichtingen in het kader van alle toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen gezamenlijk of afzonderlijk af te staan, over te dragen of te delegeren aan een derde.

SCHEIDBAARHEID.

Alle bepalingen van toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen zijn, ongeacht de manier waarop ze zijn gegroepeerd of grammaticaal met elkaar in verband zijn gebracht, scheidbaar van elkaar. Iedere bepaling van toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen die in om het even welk rechtsgebied onafdwingbaar is of wordt, hetzij door nietigheid, ongeldigheid, onwettigheid, onrechtmatigheid of om welke reden ook, wordt enkel in dat rechtsgebied en enkel voor zover ze aldus onafdwingbaar is, behandeld als was ze niet geschreven en de overige bepalingen van alle toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen blijven volledig geldig en van kracht.

TOEPASSELIJK RECHT.

Alle toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen worden beheerst door en uitgelegd volgens het recht van Groot-Brittannië zonder kracht te verlenen aan beginselen van collisie. Hiermee stemt u in met de exclusieve bevoegdheid van de High Court van Groot-Brittannië ten aanzien van eventuele geschillen die ontstaan in verband met de website of toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen, dan wel iedere kwestie die ermee verband houdt.

OPMERKINGEN OF VRAGEN.

Hebt u nog vragen, opmerkingen of zorgen in verband met de website, het privacybeleid, andere toepasselijke voorwaarden, beleidsdocumenten en kennisgevingen of de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, gelieve dan contact met ons op te nemen.